Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do bezpłatnego abonamentu telefonicznego SK 56/03

6 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Jerzego K. w sprawie konstytucyjności art. 131 pkt 29 ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku - Prawo telekomunikacyjne, na podstawie którego skreślony został art. 91 ustawy z dnia 23 listopada 1990 roku o łączności.

Trybunał orzekł, że art. 131 pkt 29 ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku - Prawo telekomunikacyjne jest zgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału nie ma podstaw, by kwestionować suwerenną decyzję ustawodawcy, na mocy której emerytom i rencistom Poczty Polskiej odebrano prawo do ulgi w abonamencie i darmowych impulsów telefonicznych. TK podkreślił, że zasada ochrony praw nabytych chroni wyłącznie oczekiwania uzasadnione i racjonalne. Obywatele muszą się jednak liczyć z tym, że zmiana warunków społecznych i gospodarczych może pociągnąć za sobą zmiany prawa.

Telekomunikacja Polska S.A. jest spółką działająca na rynku na zasadach komercyjnych. Z uwagi na wejście w życie ustawy - Prawo telekomunikacyjne, TP S.A. była uprawniona do wprowadzenia pełnej odpłatności za swoje usługi. Odebranie ulg nastąpiło więc zgodnie z prawem.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą był Sędzia TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 69, 7 kwietnia 2004
Agnieszka Wyszomirska: Ulgi telefoniczne nie są dożywotnie
RZECZPOSPOLITA Nr 83, 7 kwietnia 2004
Prawa nabyte nie są wieczne (J.T.P.)
RZECZPOSPOLITA Nr 82, 6 kwietnia 2004
Trybunał Konstytucyjny: Abonament dla pocztowca