Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do bezpłatnego abonamentu telefonicznego SK 56/03

6 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jerzego K. w sprawie konstytucyjności art. 131 pkt 29 ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku - Prawo telekomunikacyjne, na podstawie którego skreślony został art. 91 ustawy z dnia 23 listopada 1990 roku o łączności.

Skarżący, jako emeryt jednej z jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej, korzystał z uprawnienia do bezpłatnego abonamentu telefonicznego oraz darmowych pierwszych 100 impulsów telefonicznych w miesiącu. Uprawnienia emerytów i rencistów przedsiębiorstwa Poczta Polska, Telegraf i Telefon gwarantowało zarządzenie nr 82 Ministra Łączności z dnia 20 października 1987 roku, wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o łączności. Ulgi obowiązywały również wówczas, gdy na mocy art. 76 ust 1 ustawy o łączności państwowa jednostka organizacyjna Poczta Polska, Telegraf i Telefon została przekształcona w przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska oraz w spółkę akcyjną Telekomunikacja Polska.

Ustawa o łączności została zmieniona ustawą z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo Telekomunikacyjne. Na mocy prawa telekomunikacyjnego stracił moc obowiązującą przepis upoważniający Ministra Łączności do zwolnienia określonych podmiotów z opłat lub obniżenia obowiązujących stawek taryfowych. W konsekwencji cofnięte zostały ulgi dla pracowników (i emerytów) Poczty Polskiej. Na mocy uchwały zarządu Telekomunikacji Polskiej utrzymano natomiast ulgi dla pracowników i emerytów tej spółki.

Zdaniem skarżącego odebranie ulg jednej grupie byłych pracowników dawnego przedsiębiorstwa, a pozostawienie de facto tych samych ulg i zwolnień innej grupie byłych pracowników nie da się pogodzić z zasadą państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) oraz z zasadą ochrony praw nabytych (art. 64 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marian Zdyb.