Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek VAT K 24/03

27 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o VAT z dnia 8 stycznia 1993 r. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 48 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji oraz że art. 32 a ustawy o VAT z dnia 8 stycznia 1993 roku (w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizującą z dnia 4 grudnia 2002 roku) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Trybunał podkreślił, że niekonstytucyjność powyższych przepisów nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconych na ich mocy podatków.

Art. 32 a ustawy o VAT zawiera pewną normę dotyczącą postępowania podatkowego, która została powtórzona i częściowo zmodyfikowana w § 48 zakwestionowanego rozporządzenia. W konsekwencji tych działań w rozporządzeniu zawarta została norma ogólna, natomiast w ustawie uregulowane zostało odstępstwo od tej normy. Zdaniem Trybunału powyższy zabieg legislacyjny narusza konstytucyjną zasadę prymatu ustawy nad aktami prawnymi niższego rzędu, przez co naruszone zostały art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał także, że nałożony na podatnika obowiązek dołożenia staranności poprzez kontrolowanie kontrahentów pod kątem posiadania przez nich kopii wystawionych faktur VAT jest ciężarem nadmiernym. Rozwiązania zawarte w art. 32 kwestionowanej ustawy o VAT są niewspółmiernie uciążliwe w porównaniu do osiągniętych korzyści.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą był wiceprezes TK Andrzej Mączyński.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 126, 30 czerwca 2004
Aneta Mościcka: Niekonstytucyjne ograniczenie
RZECZPOSPOLITA Nr 100, 28 kwietnia 2004
Nabywca nie odpowiada za sprzedawcę (G.I.)
RZECZPOSPOLITA Nr 100, 28 kwietnia 2004
Grażyna J. Leśniak: Nabywca nie może być karany
GAZETA PRAWNA Nr 83, 28 kwietnia 2004
Aneta Mościcka: Ograniczenie niezgodne z Konstytucją
NASZ DZIENNIK Nr 100, 28 kwietnia 2004
Kopia niepotrzebna (ZB)
GAZETA WYBORCZA Nr 100, 28 kwietnia 2004
Skruszyli kopie (ZAS)