Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek VAT K 24/03

O stwierdzenie, że:I. § 48 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, pozbawiający podatników prawa do skorzystania z możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną, wynikającego z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustalającego prawa i obowiązki podatników VAT:a. narusza zasadę wyrażoną w art. 217 Konstytucji RP, albowiem ograniczenie praw podatnika ustalonych w ustawie może nastąpić tylko ustawą - a nie aktem podustawowym,b. a ponadto narusza zasadę wymienioną w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, albowiem ograniczenia te zostały wprowadzone rozporządzeniem bez odpowiedniego konkretnego upoważnienia ustawowego zawierającego określenie zakresu spraw przekazanych do uregulowania oraz bez wytycznych dotyczących treści tego aktu;II. art. 32 a) ustawy o VAT z dnia 4 grudnia 2002 roku dodany ustawą z dnia 4 grudnia 2002 roku stanowiący normę przerzucającą obowiązki kontroli z organu podatkowego (organu skarbowego) na podatnika, których nie można zakwalifikować do obowiązku samoobliczenia należności podatkowych, a praktycznie często niemożliwą do spełnienia przez podatnika VAT - co narusza zasady przyzwoitej legislacji, a więc stanowi naruszenie zasad państwa prawnego ustalonych w art. 2 Konstytucji RP;