Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podwyżka czynszu SK 34/02

12 maja 2004 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Jana O. w sprawie zgodności art. 28 ust. 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 28 ust. 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wypowiadał się na temat prawa własności i zakresu jego ochrony. W orzecznictwie Trybunału podkreśla się, że prawo własności nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom. Konstytucyjną podstawę tych ograniczeń stanowi art. 64 ust. 3 Konstytucji, natomiast zakres ograniczeń określony jest treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ograniczenia te muszą zatem spełniać warunek konieczności w demokratycznym państwie i nie mogą naruszać istoty prawa własności. Ograniczenie wysokości czynszu takie, jak wprowadzone zaskarżonym przepisem, nie narusza istoty prawa własności, nie pozbawia bowiem właściciela podstawowych uprawnień wynikających z tego prawa. Trybunał podkreślił, że prawo najmu jest jednym z praw majątkowych podlegających ochronie z mocy art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, a istotą wielu praw majątkowych, w tym prawa najmu, jest ograniczenie prawa własności. Ustalenie górnej granicy wysokości czynszu w zaskarżonym przepisie nastąpiło z wyraźnie określonym horyzontem czasowym, tzn. do końca 2004 roku, a to również musi wpływać na ocenę ograniczenia prawa własności jako nienaruszającego jego istotę. Wprowadzenie w art. 28 ust. 2 ustawy wyraźnej cezury czasowej oznacza też zobowiązanie się ustawodawcy wobec właścicieli lokali podlegające ocenie z punktu widzenia zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zaskarżony przepis stanowi wypełnienie zobowiązania ciążącego na ustawodawcy odnośnie postulatu bezpieczeństwa prawnego najemców i gwarantuje zachowanie przez nich nabytej pod rządami dawnej ustawy sytuacji prawnej.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą był sędzia TK Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 93, 13 maja 2004
Michał Kosiarski: Radykalne podwyżki czynszów za pół roku.
GAZETA WYBORCZA Nr 111, 13 maja 2004
Marek Wielgo: Czynsze jak trzeba
RZECZPOSPOLITA Nr 111, 13 maja 2004
Renata Krupa-Dąbrowska: Zamrażanie podwyżek zgodne z prawem
RZECZPOSPOLITA Nr 110, 12 maja 2004
Trybunał Konstytucyjny: Czynsze regulowane znowu na wokandzie