Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Specjalne strefy ekonomiczne P 14/03

6 lipca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach w sprawie zgodności art. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 października 2000 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 października 2000 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że odebranie przedsiębiorcom działającym w obrębie specjalnej sfery ekonomicznej zwolnienia od podatku od nieruchomości nie naruszyło zasady zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa (art. 2 Konstytucji). TK podkreślił, że zasada pewności i przewidywalności prawa nie ma charakteru absolutnego i nie oznacza nienaruszalności i niezmienności unormowań prawnych. Zdaniem Trybunału przedsiębiorcy nie mogli zasadnie zakładać, że zwolnienie będzie obowiązywać przez cały okres, na jaki ustanowiona została specjalna strefa ekonomiczna. Żaden z przepisów ustawy nie gwarantował bowiem, że zwolnienie ma być kontynuowane przez wszystkie lata podatkowe, w jakich będzie istniała strefa.

Wprowadzona zmiana znajduje także swoje uzasadnienie w konstytucyjnej zasadzie samodzielności gmin (art. 165 i art. 168 Konstytucji). Istniejąca ulga miała dla podatnika charakter symboliczny. Jednocześnie jednak trwałe pozbawienie gmin wpływów z podatków mogło być powodem zachwiania równowagi budżetowej gminy.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 157, 7 lipca 2004
Jolanta Kroner: Ulgi nie są dane raz na zawsze
GAZETA PRAWNA Nr 131, 7 lipca 2004
Magdalena Wojtuch: Ulga nie na zawsze