Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Specjalne strefy ekonomiczne P 14/03

6 lipca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach w sprawie zgodności art. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 października 2000 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji.

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1992 r. o podatkach i opłatach lokalnych wylicza zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości. Zgodnie z punktem 12 od podatku zwolnione są "grunty, budowle i budynki położone na terenie specjalnej sfery ekonomicznej, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest zarządzający strefą lub które służą do prowadzenia, na podstawie zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie strefy." Art. 7 ust. 1 pkt 12 był jedną z zachęt kierowanych przez państwo do przedsiębiorców w celu skłonienia ich do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Ustanowienie specjalnych stref ekonomicznych ma charakter czasowy. Inwestor, który otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej miał podstawy, przy założeniu stabilności prawa, oczekiwać, że raz określone warunki prowadzenia przez niego inwestycji nie ulegną pogorszeniu w trakcie realizacji inwestycji (przynajmniej do końca okresu funkcjonowania danej strefy).

Ustawodawca zdecydował się jednak na odebranie przedsiębiorcom opisanego zwolnienia od podatku. Punkt 12 został skreślony przez art. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem NSA ustawodawca sformułował nowe przepisy podatkowe w sposób naruszający "interesy w toku". Sposób dokonania zmiany budzi wątpliwości, co do zgodności art. 4 pkt 1 lit. c zaskarżonej ustawy z zasadą demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji), oraz wynikającą z niej zasadą zaufania obywatela do państwa.

Rozprawie będzie przewodniczyć sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.