Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wywłaszczenie nieruchomości SK 11/02

20 lipca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Spółki z o.o. BIMS Plus, w sprawie zgodności art. 73 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 73 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną jest zgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał uznał, że tryb wypłacania odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz dróg publicznych (określony w art. 73 ust. 4 Przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną) nie narusza konstytucyjnie chronionych praw obywateli. TK stwierdził, że odejście od pełnej ekwiwalentności odszkodowania było usprawiedliwione celem wprowadzonej regulacji -dążeniem do uzgodnienia stanu faktycznego dróg ze stanem prawnym, oraz jej jednorazowym charakterem.

Zdaniem Trybunału przewidziane w Konstytucji "słuszne odszkodowanie" nie jest tożsame z odszkodowaniem pełnym, od którego ma znacznie bardziej elastyczny charakter. W niektórych okolicznościach odszkodowanie w pełni ekwiwalentne może nie odpowiadać zasadzie słuszności. W analizowanym przypadku należy wziąć pod uwagę, że wywłaszczone grunty przeznaczone zostały na rzecz dobra publicznego. Wprowadzenie kwestionowanej regulacji nie naruszyło więc konstytucyjnego prawa do uzyskania słusznego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (art. 21 ust. 2 Konstytucji).

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą był sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 141, 21 lipca 2004
Jolanta Góra: Słuszne nie znaczy w pełni ekwiwalentne
GAZETA PRAWNA Nr 141, 21 lipca 2004
Michał Kosiarski: Kręte polskie drogi
RZECZPOSPOLITA Nr 169, 21 lipca 2004
Właścicielu, zadbaj o swoje interesy (J.K.)