Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wywłaszczenie nieruchomości SK 11/02

20 lipca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Spółki z o.o. BIMS Plus, w sprawie zgodności art. 73 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

Na części nieruchomości należącej do Spółki wybudowana została droga gminna, zarządzana przez Miasto Poznań. Za zajęty pod drogę grunt, Spółka nie otrzymała ani odszkodowania, ani żadnej nieruchomości zamiennej. Zdaniem skarżącej spółki tryb wypłacania odszkodowania (określony w art. 73 ust. 4 Przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną) narusza konstytucyjne prawo do uzyskania słusznego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (art. 21 ust. 2 Konstytucji). Zgodnie z zaskarżonym przepisem właściciel nieruchomości zajętej pod drogę, który stracił jej własność z dniem 31 grudnia 1998 roku, mógł złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania najwcześniej z dniem 2 stycznia 2001, tj. ponad dwa lata później. Unormowanie to spowodowało opóźnienie w wypłacaniu odszkodowań dla byłych właścicieli. Ponadto art. 73 ust. 5 zaskarżonej ustawy jako podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania wskazał wartość nieruchomości według stanu z dnia wejścia w życie ustawy, tj. 29 października 1998 r.

Skarżąca Spółka podkreśla, że zgodnie z art. 21 Konstytucji własność jest chroniona, a wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Zdaniem Spółki słuszne odszkodowanie powinno stanowić ekwiwalent wartości wywłaszczonej nieruchomości, stwarzając wywłaszczonemu właścicielowi możliwość odtworzenia rzeczy przejętej przez państwo. Zdaniem spółki ponad dwuletnie opóźnienie w wypłaceniu odszkodowania, przy niemal dziesięcioprocentowej inflacji w skali roku, powoduje naruszenie zasady ekwiwalentności odszkodowania.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki.