Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Aplikacje notarialne i rzeczników patentowych U 16/02

26 lipca 2004 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją i ustawami niektórych przepisów rozporządzeń: Ministra Sprawiedliwości z 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych oraz Prezesa Rady Ministrów z 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych w związku z pkt V Wzoru Ogłoszenia o Konkursie stanowiącego załącznik do rozporządzenia jest niezgodny z art. 71 § 4 Prawa o notariacie oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Trybunał orzekł także, że § 2 pkt 4 i § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich są niezgodne z art. 39 ustawy o rzecznikach patentowych oraz z art. 92 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał wskazał, że przepis § 6 ust. 2 pkt. 4 zaskarżonego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 11 kwietnia 2003 r. unormował kwestię zakresu materiału obowiązującego na Konkursie dla kandydatów na aplikantów notarialnych mimo braku odpowiedniego upoważnienia ustawowego. TK podzielił przekonanie wnioskodawcy, że uregulowanie tej kwestii w rozporządzeniu jest równoznaczne z wykroczeniem poza granice delegacji ustawowej (zawartej w Prawie o notariacie). Przepisy te naruszają zarazem art. 92 ust. 1 Konstytucji.

TK podkreślił także, że upoważnienie zawarte w art. 39 ustawy o rzecznikach patentowych odnosiło się do wydania regulacji proceduralnych dotyczących trybu przeprowadzenia konkursu dla aplikantów. Tymczasem zaskarżone przepisy § 2 pkt 4 i § 5 ust. 1 i 2, uzależniające przeprowadzenie Konkursu od minimalnej liczby złożonych wniosków wprowadziły pozaustawowe ograniczenia podmiotowe w ubieganiu się o dostęp do aplikacji rzecznikowskiej. Regulacje te wykraczają zatem poza granice upoważnienia ustawowego i są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Trybunał wskazał, że przepisy te są również niezgodne z konstytucyjną zasadą wolności wyboru oraz wykonywania zawodu (art. 61 Konstytucji), od której wyjątki określać może jedynie ustawa.

Trybunał postanowił odroczyć wejście wyroku w życie do dnia 30 czerwca 2005 r.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 174, 27 lipca 2004
Jolanta Korner: Reglamentowane aplikacje jeszcze przez rok
GAZETA PRAWNA Nr 145, 27 lipca 2004
Ewa Usowicz: Niezgodne z prawem
RZECZPOSPOLITA Nr 173, 26 lipca 2004
Konkurs dla kandydatów na aplikantów (aplikantów J. K.)