Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Aplikacje notarialne i rzeczników patentowych U 16/02

Sygn. akt U 16/02

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 lipca 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska - przewodniczący
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 lipca 2004 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie, że: 
1) przepis § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych w związku z pkt. V Wzoru Ogłoszenia o Konkursie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia (Dz. U. Nr 67, poz. 629) jest niezgodny z Art. 71 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.), a tym samym z Art. 92 ust. 1 Konstytucji, 
2) przepisy § 2 pkt 4 i § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich (Dz. U. Nr 56, poz. 505) są niezgodne z art. 39 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509 ze zm.), a tym samym z art. 92 ust. 1 oraz z art. 65 ust. 1 Konstytucji,


o r z e k a :

I

1. Paragraf 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych w związku z pkt. V Wzoru Ogłoszenia o Konkursie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia(Dz. U. Nr 67, poz. 629) jest niezgodny z art. 71 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577 i Nr 147, poz. 1547) oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Paragraf 2 pkt 4 i § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich (Dz. U. Nr 56, poz. 505) są niezgodne z art. 39 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r., Nr 124, poz. 1152) oraz z art. 92 ust. 1 i z art. 65 ust. 1 Konstytucji.

II

Przepis § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia powołanego w pkt. I.1 sentencji w związku z pkt. V Wzoru Ogłoszenia o Konkursie, stanowiącego załącznik do tego rozporządzenia oraz przepisy § 2 pkt 4 i § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia powołanego w pkt. I.2 sentencji, tracą moc obowiązującą z dniem 30 czerwca 2005 r.

 Ewa Łętowska 
Marian Grzybowski Marek Mazurkiewicz