Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zarzut potrącenia w postępowaniu uproszczonym P 2/04

28 lipca 2004 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Krakowie, Wydział V Gospodarczy w sprawie konstytucyjności art. 5054 § 2 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym zarzutu potrącenia.

Trybunał orzekł, że art. 5054 § 2 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim odnosi się do zarzutu potrącenia nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Sąd przedstawiający pytanie prawne wskazał, iż ograniczenie możliwości podnoszenia w postępowaniu uproszczonym zarzutu potrącenia jest "arbitralnym ograniczeniem prawa do obrony, podważającym zaufanie do spójności systemu prawnego". Trybunał orzekł, że wskazane przez Sąd zarzuty odnoszą się w istocie rzeczy do sposobu ukształtowania procedury sądowej, a więc mają bezpośredni związek z gwarancjami prawa do sądu. Zdaniem TK prawo do sądu nie może być wywodzone z klauzuli generalnej Konstytucji, jaką jest zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Należy zatem uznać, że wzorzec z art. 2 Konstytucji jest nieadekwatny dla oceny przedstawionego problemu prawnego. Trybunał uznał także, iż ograniczenie dopuszczalności zarzutu potrącenia w postępowaniu uproszczonym jest w pełni uzasadnione naturą tego postępowania. Nie znajduje zarazem dostatecznego uzasadnienia pogląd, iż kwestionowany przepis jest arbitralny i nieracjonalny.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był Prezes TK Marek Safjan.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 176, 29 lipca 2004
Michał Kosiarski: Potrącenie niekonstytucyjne
RZECZPOSPOLITA Nr 176, 29 lipca 2004
Jolanta Korner: Kłopoty z zarzutem potrącenia