Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zarzut potrącenia w postępowaniu uproszczonym P 2/04

Sygn. akt P 2/04

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lipca 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący 
Jerzy Ciemniewski
Ewa Łętowska
Marek Safjan - sprawozdawca
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 lipca 2004 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie o zbadanie zgodności:

art. 5054 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w zakresie dotyczącym zarzutu potrącenia z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 5054 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w zakresie, w jakim odnosi się do zarzutu potrącenia, nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Jerzy Stępień 
Jerzy Ciemniewski Ewa Łętowska
Marek Safjan Mirosław Wyrzykowski