Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 10/04

6 września 2004 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Grzegorza S. w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów kodeksu postępowania karnego, dotyczących wydawanego przez prokuratora postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym.

Trybunał orzekł, że art. 291 § 1 Kodeksu postępowania karnego jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 3 i art. 64 Konstytucji oraz że art. 293 § 2 w związku z art. 437 § 1 i art. 426 § 1 Kodeksu postępowania karnego jest zgodny z art. 2 i art. 176 ust. 1 Konstytucji.

Przedmiotem kontroli Trybunału była instytucja zabezpieczenia wykonania orzeczenia sądowego na majątku oskarżonego, stosowana w przypadkach wyszczególnionych w art. 291 § 1 Kodeksu postępowania karnego. W swoim orzeczeniu TK podkreślił, iż błędy w zastosowaniu przepisów nie mogą wpływać na ocenę ich konstytucyjności.

Kwestionowane zabezpieczenie majątkowe wiąże się z czasowym ograniczeniem prawa dysponowania własnością. Zdaniem TK nie jest to jednak równoznaczne z niekonstytucyjnym ograniczeniem praw majątkowych i osobistych. Własność nie jest prawem absolutnym i może podlegać pewnym ograniczeniom - pod warunkiem, że są one unormowane w ustawie i nie naruszają istoty tego prawa. Trybunał uznał także, że nie została naruszona zasada domniemania niewinności. Zabezpieczenie nie może być bowiem traktowane jako sankcja wobec oskarżonego, a jedynie jako gwarancja wykonalności potencjalnego przyszłego orzeczenia.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą była Sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 210, 7 września 2004
Jolanta Korner: Komornik w majątku podejrzanego
GAZETA PRAWNA Nr 175, 7 września 2004
Agnieszka Wyszomirska: Zabezpieczenie to nie sankcja
RZECZPOSPOLITA Nr 208, 4 - 5 września 2004
Trybunał Konstytucyjny. Zajęty majątek podejrzanego