Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 10/04

6 września 2004 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Grzegorza S. w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów kodeksu postępowania karnego, dotyczących wydawanego przez prokuratora postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym.

Grzegorzowi S. postawiony został zarzut popełnienia przestępstwa, którego dopuścić się miał jako członek rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podejmując wraz z innymi członkami rady nadzorczej uchwałę o udzieleniu pożyczki narażającej Fundusz na wysokie straty finansowe. Śledztwo nie zostało jeszcze zamknięte, a skarżący od ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów ma status osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. W trakcie postępowania przygotowawczego prokurator - na podstawie art. 291 § 1 oraz art. 293 § 1 Kodeksu postępowania karnego - wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym. Gdy postanowienie to stało się prawomocne, komornik zajął rachunek bankowy skarżącego oraz jego wynagrodzenie za pracę.

Art. 291 § 1 Kodeksu postępowania karnego dopuszcza fakultatywne dokonanie zabezpieczenia majątkowego "w razie popełnienia przestępstwa" - także wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, którym nieudowodniono winy. Zdaniem skarżącego praktyka ta jest niezgodna z konstytucyjnie chronionym domniemaniem niewinności oskarżonego (art. 41 ust. 3 Konstytucji). Otworzenie drogi do postępowania egzekucyjnego wobec osoby, której wina nie została orzeczona prawomocnym wyrokiem sądu narusza art. 64 Konstytucji, gwarantujący ochronę własności obywateli. Skarżący podkreśla także, że wydane przez prokuratora postanowienie o zabezpieczeniu zostało skontrolowane przez sąd tylko w jednej instancji, co bezpośrednio naruszyło zasadę dwuinstancyjności kontroli sądowej (art. 176 ust. 1 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska.