Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Renta - warunki przyznania SK 30/03

7 września 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Heleny S. w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, dotyczących uzależnienia prawa do renty od długości stażu pracy.

Trybunał orzekł, że art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych są zgodne z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 67 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wprowadzenie wymogu posiadania wskazanego w ustawie okresu składkowego i nieskładkowego, jako warunku uzyskania renty, nie narusza istoty konstytucyjnie gwarantowanego prawa do zabezpieczenia społecznego, a zatem pozostaje w zgodzie z art. 67 i art. 31 ust. 1 Konstytucji. Regulacja ta jest również zgodna z zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji).

TK podkreślił, iż Konstytucja nie przesądza o formach realizacji konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 Konstytucji). Prawodawca normuje gwarantowane konstytucyjnie prawa socjalne biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i ekonomiczną państwa. Jest bowiem odpowiedzialny za zachowanie równowagi budżetowej, która także podlega konstytucyjnej ochronie.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Zdyb, a sprawozdawcą był sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 176, 8 września 2004
Bożena Wiktorowska: Nie ma stażu, nie ma prawa do renty
RZECZPOSPOLITA Nr 211, 8 września 2004
Jolanta Korner: Staż pracy jest najważniejszy