Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Renta - warunki przyznania SK 30/03

7 września 2004 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Heleny S. w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, dotyczących uzależnienia prawa do renty od długości stażu pracy.

Helena S. - całkowicie niezdolna do pracy, ze względu na chorobę - wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przyznanie jej prawa do renty. Skarżącej odmówiono jednak przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, ze względu na brak wymaganego ustawą pięcioletniego stażu pracy (art. 57 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Zdaniem skarżącej wprowadzenie uwarunkowań czasowo - okresowych ogranicza konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy. Helena S. wskazuje, że została pozbawiona świadczeń rentowych pomimo spełnienia jedynego i wyraźnego konstytucyjnego warunku, jakim jest niezdolność do pracy ze względu na chorobę (art. 67 ust. 1 Konstytucji). Zaskarżone przepisy pozbawiające człowieka chorego prawa do zabezpieczenia społecznego są niehumanitarne oraz sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Zdyb, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 209, 6 września 2004
Trybunał Konstytucyjny. Ostre rygory rentowe (J.K.)