Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu P 22/03

Dnia 12 października 2004 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie zgodności art. 21 i art. 381 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 roku o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 21 i art. 381 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 roku o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia są niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Zaskarżone przepisy utraciły już moc obowiązującą. Zgodnie z prawem intertemporalnym będą one jednak obowiązywały przy rozpoznaniu sprawy, która zawisła przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu. W związku z powyższym Trybunał zdecydował się rozpatrzyć sprawę.

TK podkreślił, że prawo do odszkodowania jest prawem majątkowym, podlegającym ochronie konstytucyjnej. Tymczasem zakwestionowane przepisy uniemożliwiały dochodzenie w trybie procesowym dodatkowych roszczeń odszkodowawczych przez osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej lub umowę zlecenia na rzecz innych niż uspołecznione zakłady pracy. Trybunał uznał, że takie wyłączenie drogi sądowej jest sprzeczne z art. 45 ust. 1 Konstytucji, formułującym pozytywne prawo do sądu oraz z art. 77 ust. 2 - zakazującym zamykania drogi sądowej dochodzenia naruszonych praw i wolności. TK stwierdził, że nie jest zgodne z Konstytucją różnicowanie praw pracownika w zależności od formy prawnej jego zatrudnienia, bądź też w zależności od stosunków własnościowych pracodawcy.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA nr 201, 13 października 2004
Marzena Jurczewska: Prawo do odszkodowania podlega ścisłej ochronie.
ŻYCIE nr 231, 13 października 2004
Trybunał Konstytucyjny o odszkodowaniach. (MAG)
RZECZPOSPOLITA nr 241, 13 października 2004
Przepisy uchylone, ale nadal szkodzą. (J.K.)
RZECZPOSPOLITA nr 240, 12 października 2004 r.
Co z zasadą równości (J.K.)