Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatnicy podatku akcyzowego SK 35/02

W dniu 14 grudnia 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Elżbiety K. i Zbigniewa M. w sprawie konstytucyjności § 2b rozporządzenia Ministra Finansów z 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (ustawa o VAT).

W wyroku z dnia 27 grudnia 2004 r. Trybunał orzekł, że § 2b rozporządzenia Ministra Finansów z 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego jest niezgodny z art. 217 Konstytucji. Ponadto Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność orzekania.

Art. 35 ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym upoważnia Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia kręgu osób zobowiązanych do płacenia daniny publicznej, jaką jest podatek akcyzowy.

Zgodnie z § 2b ust. 1 rozporządzenia akcyzowego 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego podatnikami tego podatku są również "osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne" sprzedające i zużywające wskazane w załączniku wyroby (m.in. olej opałowy) dla celów innych niż opałowe. Trybunał wskazał, że zaskarżone rozporządzenie poszerza pierwotny krąg osób objętych obowiązkiem płacenia podatku akcyzowego. Narusza to zasadę ustalania wszystkich elementów stosunku podatkowego wyłącznie w drodze ustawy (art. 217 Konstytucji). Zgodnie z art. 217 Konstytucji określanie podmiotów opodatkowania nie może być dokonane w drodze wydania aktu podstawowego. Zatem wskazana regulacja jest niezgodna z Konstytucją.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Stępień.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA nr 303, 28 grudnia 2004 r.
Anna Grabowska: Olej odpadowy jednak ze zwolnieniem.
GAZETA PRAWNA nr 253, 28 grudnia 2004 r.
Wiesława Moczydłowska: Podatników może określić tylko ustawa.
GAZETA PRAWNA nr 243, 14 grudnia 2004 r.
Wiesława Moczydłowska: Zaskarżona akcyza.