Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin do wniesienia kasacji P 11/02

19 lutego 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego - Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących wyjątku od ogólnego terminu do wniesienia kasacji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis art. 3934 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że na istotę pytania prawnego składają się zarówno treści zawarte w petitum pytania, jak i w jego uzasadnieniu. Szczegółowa analiza uzasadnienia prowadzi do wniosku, że argumentacja Sądu Najwyższego koncentruje się wokół zagadnień normowanych przez art. 45 ust. 1 Konstytucji, określający standardy sprawiedliwej procedury sądowej. W związku z powyższym Trybunał uznał, iż art. 45 ust. 1 może zostać wykorzystany w sprawie jako dodatkowy wzorzec kontroli konstytucyjnej.

Trybunał stwierdził, że wprowadzenie do Kodeksu Postępowania Cywilnego zaskarżonego przepisu, wydłużającego o 5 miesięcy czas na wniesienie kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich, wywołało liczne wątpliwości co do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu II instancji. Tymczasem moment ten warunkuje bieg dalszych terminów sądowych. Zdaniem Trybunału, niemożliwość jednoznacznego wskazania momentu uprawomocnienia orzeczenia sądu II instancji i związana z tym niejasność prawa musi być uznana za niezgodną ze standardami sprawiedliwej procedury prawnej (art. 45 ust.1 Konstytucji). Trybunał podkreślił, iż ustawy regulujące postępowanie sądowe musza normować prawa i obowiązki stron w postępowaniu sądowym w sposób przejrzysty i jednoznaczny.

Ponadto TK orzekł, że art. 32 ust 1 Konstytucji nie jest w danej sprawie adekwatnym wzorcem kontroli konstytucyjnej. Trybunał wskazał, iż nie można odnosić zasady równości do relacji między organami państwa a jednostkami.

Rozprawie przewodniczył Prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcami byli: Sędzia TK Marian Zdyb oraz Sędzia TK Jadwiga Skórzewska - Łosiak.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.