Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin do wniesienia kasacji P 11/02

19 lutego 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna pytanie prawne Sądu Najwyższego - Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących wyjątku od ogólnego terminu do wniesienia kasacji. Trybunał orzeknie czy przepis art. 3934 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Punktem wyjścia wątpliwości Sądu Najwyższego było wniesienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich kasacji od wyroku po upływie miesiąca od doręczenia stronie orzeczenia sądu. Przy rozpoznaniu kasacji wyłoniły się wątpliwości, co do zgodności z Konstytucja przepisu art. 3934 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzającego wyjątek od ogólnego, miesięcznego terminu przewidzianego do wniesienia kasacji. Zgodnie z powyższą regulacją o ile podstawę kasacji stanowi "naruszenie przepisów Konstytucji dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela", Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść kasację w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie orzeczenia.

Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że zakwestionowane unormowanie może być uznane za niezgodne z zasadą równości stron wobec prawa (art. 32 ust 1 Konstytucji). Powstała nierówność wynika ze zróżnicowania terminów do wniesienia kasacji oraz wzmocnienia pozycji jednej ze stron możliwością wniesienia na jej rzecz kasacji rzecznika. Stan taki zakłóca równowagę uprawnień przysługujących wszystkim podmiotom biorącym udział w postępowaniu cywilnym.

Sąd Najwyższy wskazuje także, że pozostałe podmioty dopuszczone do udziału w procesie cywilnym - takie jak Państwowa Inspekcja pracy czy powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, które podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich powołane zostały do ochrony praw obywatelskich - związane są terminem miesięcznym. Jedynym organem, korzystającym z sześciomiesięcznego terminu do wniesienia kasacji jest więc Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem Sądu, zasadę równości narusza także fakt, iż kasacje wnoszone przez Rzecznika jako jedyne nie podlegają procedurze wstępnego badania.

Rozprawie będzie przewodniczył Prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcami będą: Sędzia TK Marian Zdyb oraz Sędzia TK Jadwiga Skórzewska - Łosiak.