Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bony paliwowe K 46/01

1 kwietnia 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Gminy Miejskiej Przemyśla w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z art. 167 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 40e ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest zgodny z art. 167 Konstytucji. Ponadto Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w zakresie badania konstytucyjności pozostałych zaskarżonych przepisów ze względu na cofnięcie wniosku.

Trybunał wskazał, iż na mocy zaskarżonego przepisu ustawodawca zobowiązał gminę do wypełniania całkowicie nowych zadań publicznych. Zdaniem Trybunału przyjęte rozwiązania prawne nie powodują jednak uszczuplenia dotychczasowych dochodów wnioskodawcy. Trybunał stwierdził także, iż nowe zadania nie stanowią dużego obciążenia dla budżetu gminy. Wpływa na to między innymi fakt, iż koszty wykonania bonów i prowizja dla wypłacających je banków finansowane są z budżetu państwa.

TK zwrócił uwagę, że w tej sytuacji koszt realizacji nowych zadań obciąża zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i organy administracji rządowej. Stosowanie art. 40e ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie prowadzi więc do naruszenia proporcji przy podziale środków między samorządem a państwem. W związku z powyższym Trybunał orzekł, że zaskarżony przepis nie narusza art. 167 Konstytucji, zgodnie z którym "jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań".

Rozprawie przewodniczyła Sędzia TK Jadwiga Skórzewska-Łosiak (II sprawozdawca), a sprawozdawcą był Sędzia TK Jerzy Stępień.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
WSPÓLNOTA, 4 października 2003 r.
Jerzy Szczęsny: Bony paliwowe - niebezpieczny precedens. Na koszt gminy.