Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bony paliwowe K 46/01

Pierwszego kwietnia 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Gminy Miejskiej Przemyśla w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z art. 167 Konstytucji.

Na mocy ustawy nowelizacyjnej do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wprowadzono nowe unormowania. Na podstawie nowo wprowadzonych przepisów wójtowie i burmistrzowie (prezydenci miast) zobowiązani zostali do wydawania podatnikom podatku rolnego zaświadczeń upoważniających do otrzymania bonów paliwowych . Podmioty te zobowiązano także do prowadzenia stosownych ewidencji oraz sporządzania w tym zakresie comiesięcznej sprawozdawczości.

W związku z powyższym Gmina Miejska Przemyśl wniosła o stwierdzenie niezgodności art. 40 a, art. 40d ust. 1 i 2, art. 40e ust. 1-4 oraz art. 40f ust. 1 -3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z art. 167 Konstytucji RP. Gmina wskazuje w swoim wniosku, iż ustawodawca wyznaczając dodatkowe zadania nie przyznał gminom niezbędnych środków finansowych na ich wykonanie. Wprowadzone przepisy naruszają art. 167 Konstytucji, zgodnie z którym "jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań" (art. 167 ust. 1). Wnioskodawca zwraca również uwagę, iż na mocy zaskarżonych przepisów gminy pozbawiono dochodów z opłaty skarbowej (przez zwolnienie z niej wniosków i zaświadczeń).

Rozprawie będzie przewodniczyła Sędzia TK Jadwiga Skórzewska-Łosiak, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Jerzy Stępień.