Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bony paliwowe K 46/01

Sygn. akt K 46/01

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2003 r.


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jadwiga Skórzewska-Łosiak - przewodniczący i II sprawozdawca
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz 
Jerzy Stępień - I sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2003 r. wniosku Gminy Miejskiej w Przemyślu o zbadanie zgodności art. 40a, art. 40d ust. 1 i 2, art. 40e ust. 1-4, oraz art. 40f ust. 1-3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.), wprowadzonych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 56, poz. 580), z art. 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

o r z e k a:

Art. 40e. ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz.794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803) jest zgodny z art. 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności z art. 167 ust. 1 Konstytucji art. 40a, art. 40d ust. 1 i 2, art. 40e ust. 1-3 oraz art. 40f ust. 1-3 ustawy wymienionej w wyroku, wobec cofnięcia wniosku.

Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Ewa ŁętowskaMarek Mazurkiewicz
Janusz NiemcewiczJerzy Stępień (zdanie odrębne)