Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Referendum ogólnokrajowe K 11/03

27 maja 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone wnioski grup posłów w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym.

Trybunał orzekł, że ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym w zakresie zarzutów sformułowanych we wnioskach jest zgodna z Konstytucją.

Trybunał nie zgodził się z wnioskodawcami, według których niewiążący wynik referendum - gdy nie weźmie w nim udziału wystarczająca liczba osób - jest faktycznie wynikiem negatywnym. Zdaniem TK wynik ten świadczy jedynie o rezygnacji suwerena, jakim jest naród z możliwości podjęcia decyzji w referendum. Referendum niewiążące ma w takim przypadku charakter sugerująco - konsultacyjny. W takiej sytuacji, by nie doszło do pata konstytucyjnego dopuszczalne i konieczne jest uruchomienie rezerwowej procedury ratyfikacyjnej. Zdaniem Trybunału stworzona w art. 75 zaskarżonej ustawy możliwość ponownego podjęcia wtedy uchwały Sejmu w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy jest zgodna z Konstytucja. Niezależnie bowiem od trybu podejmowania decyzji ratyfikacyjnej - czy to bezpośredniego, w drodze referendum, czy też pośrednio, przez swoich reprezentantów - swoją wolę wyrażał będzie suweren.

Zdaniem TK wprowadzenie zakazu ponownego poddania danej sprawy pod referendum przed upływem konkretnego czasu (art. 74 ustawy o referendum ogólnokrajowym) jest materią, która musiałaby być regulowana na poziomie konstytucyjnym. Wyznaczenie takiego terminu ograniczałoby możliwości korzystania przez suwerena ze swoich uprawnień. W związku z powyższym obecny kształt art. 74 jest zgodny z Konstytucją.

Trybunał uznał, iż zarzut, braku gwarancji dostatecznej ochrony lokali wyborczych nie został poparty dostatecznym uzasadnieniem. Wyczerpujące unormowanie sposobu ochrony lokali wyborczych jest materią nie wymagającą uregulowania w ustawie.

Rozprawie przewodniczył Prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą był Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.