Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Referendum ogólnokrajowe K 11/03

Sygn. akt K 11/03

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 maja 2003 r.


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Wiesław Johann 
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców, Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 27 maja 2003 r. wniosków: 
I. grupy posłów, reprezentowanych przez posła Romana Giertycha o stwierdzenie:
1. niezgodności art. 48 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 507) z art. 4 i art. 11 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2. niezgodności art. 75 ustawy z art. 4, art. 90 i art. 235 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

II. grupy posłów, reprezentowanych przez posła Jerzego Czerwińskiego o stwierdzenie, że:
1. art. 4 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 6 ustawy referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 507) jest sprzeczny z art. 2 Konstytucji, 
2. art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy jest niezgodny z art. 2 i art. 62 Konstytucji,
3. art. 19 ust. 1 i 3 ustawy jest niezgodny z art. 2 i art. 62 Konstytucji,
3. art. 32 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy jest niezgodny z art. 2 Konstytucji,
4. art. 40 ustawy jest sprzeczny z art. 48 ust. 1 Konstytucji,
5. art. 47 ust. 2 ustawy jest sprzeczny z art. 4 ust. 1 Konstytucji, 
6. art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy jest sprzeczny z art. 11 ust. 1 Konstytucji,
7. art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy jest sprzeczny z art. 11 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,
8. art. 48 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy są sprzeczne z art. 4 i art. 11 ust. 1 Konstytucji, 
9. art. 48 ust. 1 pkt 3 lit. (a) w związku z art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy jest sprzeczny z art. 2 Konstytucji,
10. art. 48 ustawy jest niezgodny z art. 2 i art. 62 Konstytucji,
11. art. 74 ustawy narusza art. 2 oraz art. 4 ust. 1 Konstytucji,
12. art. 75 ustawy narusza art. 2, art. 4, art. 7, art. 90 i art. 235 Konstytucji,
13. art. 96 ustawy jest sprzeczny z art. 2 Konstytucji,
14. ustawa jest niezgodna z Konstytucją,

o r z e k a:

1. Art. 4 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2. art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 62 Konstytucji,
3. art. 19 ust. 1 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 62 Konstytucji,
4. art. 32 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji,
5. art. 40 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 48 ust. 1 Konstytucji,
6. art. 47 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 4 ust. 1 Konstytucji,
7. art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 11 ust. 1 Konstytucji,
8. art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 11 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,
9. art. 48 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 4 i art. 11 ust. 1 Konstytucji, 
10. art. 48 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji,
11. art. 48 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 2 i jest zgodny z art. 62 Konstytucji,
12. art. 74 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 2 i art. 4 Konstytucji,
13. art. 75 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2, art. 4, art. 7 i art. 90 oraz nie jest niezgodny z art. 235 Konstytucji,
14. art. 96 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji,
15. ustawa powołana w punkcie 1 w zakresie zarzutów sformułowanych we wnioskach jest zgodna z Konstytucją.

Marek Safjan
Jerzy CiemniewskiTeresa Dębowska-Romanowska
Marian GrzybowskiWiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-PetrykowskaEwa Łętowska
Marek MazurkiewiczJanusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-ŁosiakJerzy Stępień
Mirosław WyrzykowskiMarian Zdyb
Bohdan Zdziennicki