Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienia z podatku VAT P 27/02

23 czerwca 2003 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego - Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów.

W wyroku z dnia 2 lipca Trybunał orzekł, że art. 23 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną z dnia 9 grudnia 1993 r., w zakresie określonym w art. 25 ust 1 pkt 2 tej ustawy jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. TK orzekł także, że § 12 rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r., w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nowelizacyjnym z dnia 24 grudnia 1996 r., rozumiany jako konkretyzacja normy wyrażonej w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest zgodny z art. 217 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że upoważnienie zawarte w art. 23 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w zakresie w jakim stanowiło podstawę do wydania § 12 zaskarżonego rozporządzenia, sformułowane zostało zgodnie z zasadami określonymi w art. 92 Konstytucji. Upoważnienie to wskazuje organ właściwy do wydania aktu podustawowego oraz precyzuje zakres spraw przekazanych mu do uregulowania. Trybunał wskazał, że wytyczne dotyczące treści aktu mogą być zawarte w innych przepisach ustawy niż samo upoważnienie, jeżeli tylko możliwe jest precyzyjne ich zrekonstruowanie. Wskazówki dotyczące treści rozporządzenia muszą być na tyle szerokie, by czytelny był zamiar ustawodawcy. Zdaniem TK wskazówki zawarte w zaskarżonej ustawie należy uznać za wystarczające do zrekonstruowania wytycznych

Trybunał uznał także, że § 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie narusza zasady wyłączności ustawy dla regulacji materii podatkowych (art. 217 Konstytucji). § 12 zaskarżonego rozporządzenia stanowi bowiem konkretyzację normy zawartej w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą był Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.