Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Telewizja kablowa K 55/02

16 września 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności art. 1 pkt. 11 lit. b w związku z art. 4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 pkt. 11 lit. b w związku z art. 4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

Na podstawie art. 1 pkt. 11 lit. b ustawy z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uchylony został art. 24 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przewidujący tzw. licencję ustawową na reemisję kablową. Trybunał zbadał procedurę wprowadzenia w życie zaskarżonego przepisu oraz zakwestionowany okres vacatio legis. Poza zakresem analizy TK pozostała treść merytoryczna zaskarżonych przepisów.

TK podzielił stanowisko Rzecznika, że zachowanie odpowiedniego okresu vacatio legis jest istotnym składnikiem zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Zdaniem Trybunału wprowadzenie zaskarżonego przepisu nie naruszyło jednak formalno-prawnych wymogów dotyczących procesu legislacji. Trybunał nie dopatrzył się pogwałcenia zasady ochrony interesów w toku. W perspektywie integracji z państwami unijnymi zniesienie przywileju licencji ustawowej nie mogło być dla operatorów sieci kablowych zaskoczeniem.

Trybunał podkreślił, że podjecie decyzji działającej wstecz, przekreślającej wejście w życie aktu prawnego, który zaczął już obowiązywać, mogłoby zostać ocenione jako naruszające zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa. Okazałoby się bowiem, że posłuszeństwo ustawie i staranność w dostosowaniu swojej działalności do wymogów prawnych nie popłaca. W lepszej sytuacji znaleźliby się bowiem adresaci normy, którzy ją zlekceważyli.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą była Sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA nr 215, 15 września 2003 r. 
Jolanta Kroner: Prawo autorskie w sieci kablowej
GAZETA PRAWNA nr 180, 16 września 2003 r.
(kos): O kablówkach 
GAZETA PRAWNA nr 181, 17 września 2003 r.
Michał Kosiarski: Licencje dla kablówek
GAZETA WYBORCZA nr 217, 17 września 2003 r.
(D, PAP): Prawo autorskie. Licencja ustawowa. Likwidacja konstytucyjna.
RZECZPOSPOLITA nr 217, 17 września 2003 r.
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny o programach radiowych i telewizyjnych w sieci kablowej. Licencja nie była wieczysta.