Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Telewizja kablowa K 55/02

16 września 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności art. 1 pkt. 11 lit. b ustawy z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 2 Konstytucji.

Przepis art. 1 pkt 11 lit b ustawy z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych znosi dotychczasową licencję ustawową na równoczesne i integralne rozpowszechnianie przez operatorów sieci kablowych programów radiowych i telewizyjnych nadawanych przez inne organizacje radiowe i telewizyjne (reemisja kablowa). Od 1 stycznia 2003 r. operatorom sieci kablowych wolno reemitować w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Ustawa nowelizująca została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2002 r. Art. 1 pkt 11 lit b wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich zaskarżony przepis jest niezgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Sposób jego wprowadzenia narusza bowiem nakaz stosowania odpowiedniej vacatio legis do regulacji w sposób istotny modyfikujących zakres dotychczasowych praw i obowiązków obywateli. Z art. 2 Konstytucji wynika nie tylko nakaz ustanowienia vacatio legis, ale również nadania jej odpowiedniego wymiaru czasowego. Adresat normy musi mieć zapewniony czas na przystosowanie się do zmienionych regulacji i na bezpieczne podjęcie odpowiednich decyzji, co do dalszego postępowania.

Zdaniem wnioskodawcy zaskarżone unormowanie zostało wprowadzone w sposób zaskakujący adresatów. Operatorzy sieci kablowych nie byli stanie w tak krótkim okresie doprowadzić do zawarcia umów niezbędnych do kontynuowania działalności po 1 stycznia 2003 r. Ponadto tak krótki okres vacatio legis mógł skłaniać organizacje zbiorowego zarządu do celowego przeciągania negocjacji dotyczących zawarcia stosownych umów w celu narzucenia własnych warunków.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska.