Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Telewizja kablowa K 55/02

Sygn. akt K 55/02

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 września 2003 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Janusz Niemcewicz - przewodniczący
Teresa Dębowska-Romanowska
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - sprawozdawca 
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 września 2003 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie, że 
art. 1 pkt 11 lit. b w związku z art. 4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1662) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP przez to, że narusza wynikający z zasady demokratycznego państwa prawnego nakaz stosowania odpowiedniego okresu dostosowawczego do regulacji w sposób istotny modyfikujących zakres dotychczasowych praw i obowiązków obywateli,

o r z e k a:

Art. 1 pkt 11 lit. b w związku z art. 4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1662) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Janusz Niemcewicz
Teresa Dębowska-RomanowskaBiruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Jerzy StępieńMirosław Wyrzykowski