Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenia o odszkodowanie K 20/02

23 września 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności art. 160 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) oraz art. 260 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 160 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) oraz art. 260 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w części ograniczającej roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody są niezgodne z art. 77 ust. 1 Konstytucji.

Zgodnie z artykułem 77 Konstytucji "każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej". Z zasadą tą niezgodne są zaskarżone artykuły Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej, ograniczające roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej jedynie do szkody rzeczywistej

Zdaniem Trybunału, do momentu wejścia w życie Konstytucji zaskarżone przepisy mogły być traktowane jako wyjątek od zasad zawartych w kodeksie cywilnym. Z dniem 17 października, kiedy zaczęła obowiązywać nowa Konstytucja, zasadą kierunkową w ocenie prawa stała się zasada pełnego odszkodowania. Na gruncie tej zasady art. 160 § 1 k.p.a. oraz art. 260 § 1 Ordynacji podatkowej muszą zostać uznane za niezgodne z Konstytucją. Wyrok Trybunału znajduje zastosowanie do szkód powstałych od dnia 17 października 1997 roku.

Rozprawie przewodniczył Prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą była Sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 142, 22 lipca 2004 r.
Ewa Matyszewska: Poniesiesz szkodę, dostaniesz odszkodowanie
RZECZPOSPOLITA nr 221, 22 września 2003 r.
Odszkodowanie za działania władzy
GAZETA PRAWNA nr 186, 24 września 2003 r.
Wiesława Moczydłowska: Odszkodowania za szkodę. Również utracone korzyści
GAZETA WYBORCZA nr 223, 24 września 2003 r.
(ES): Trybunał Konstytucyjny. Wstecz też można.
RZECZPOSPOLITA nr 223, 24 września 2003 r.
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny o odszkodowaniach za szkody wynikłe z działań władzy. Wyższa cena błędów na górze.
TRYBUNA nr 223, 24 września 2003 r.
(PAP, G): Naprawa nie tylko straty
ŻYCIE WARSZAWY nr 223, 24 września 2003 r.
Marcin Przewoźniak: Wygrać z fiskusem. Trybunał Konstytucyjny po stronie petentów
NASZ DZIENNIK nr 224, 25 września 2003 r
Zenon Baranowski: Urzędnik odpowiedzialny
GAZETA PRAWNA nr 187, 25 września 2003 r.
Jadwiga Sztabińska: Naszym zdaniem. Za błędy trzeba płacić
RZECZPOSPOLITA nr 239, 13 października 2003 r.
Izabela Lewandowska: Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Czas na wznowienie postępowań tylko do końca października. Pełne odszkodowanie za błędy władzy. 
GAZETA PRAWNA nr 201, 15 października 2003 r.
Andrzej Jankowski: Odpowiedzialność państwa za szkody. Konsekwencje wyroku TK. Rośnie cena bezprawnych decyzji. 
Gazeta Prawna, Nr 251, 28. 12. 05 r.
Tomasz Frey: Wymagania wobec adwokatów.