Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenia o odszkodowanie K 20/02

23 września 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności art. 160 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.), ograniczającego roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody.

Art. 77 Konstytucji formułuje zasadę pełnego odszkodowania za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Zgodnie z tą zasadą, odszkodowanie przysługuje zarówno za szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, jakich pokrzywdzony mógłby się spodziewać, gdyby szkoda nie została wyrządzona.

Na mocy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługujące roszczenie o odszkodowanie dotyczy poniesionej rzeczywistej szkody. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł, nie obejmuje natomiast korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Zdaniem wnioskodawców, rozwiązanie zawarte w art. 160 § 1 k.p.a., w zakresie, w jakim ogranicza roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody jest niezgodne z art. 77 ust. 1 Konstytucji. W konstytucyjnym pojęciu szkody mieści się bowiem zarówno strata, która poniósł poszkodowany, jak też korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Wnioskodawcy uważają także, że zarzuty zawarte w niniejszym wniosku należy odnieść również do art. 260 § 1 ordynacji podatkowej, w zakresie, w jakim przepis ten ogranicza roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody.

Rozprawie będzie przewodniczył Prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Ewa Łętowska.