Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia wypadkowe i chorobowe dla pracowników Sił Zbrojnych K 4/02

7 października, 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności art. 20 ustawy z 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową z art. 2, art. 32 i art. 77 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 20 ustawy z 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową jest niezgodny z art. 77 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji. W pozostałym zakresie TK postanowił postępowanie umorzyć ze względu na zbędność orzekania. 
Trybunał uznał, że art. 20 zaskarżonej ustawy w znacznej mierze ograniczył konstytucyjnie gwarantowane prawo obywatela do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej (art. 77 ust. 1 Konstytucji). TK stwierdził, że ustawodawca zwykły nie może ograniczać zakresu prawa do odszkodowania. Określone w art. 77 Konstytucji prawo do wynagrodzenia szkody zostało bowiem przyznane wszystkim obywatelom i jest ono niezależne od tego, czy wyrządzona szkoda została subiektywnie zawiniona.

Ponadto zaskarżony przepis wprowadza nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów, znajdującym się w podobnym położeniu, co narusza art. 32 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem Trybunału, naruszeniem zasady równości wobec prawa jest różne traktowanie żołnierzy, w zależności od tego, jakie było źródło wyrządzonej im szkody.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą był Sędzia TK Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA nr 233, 6 października 2003 r.
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY: wypadek w wojsku
RZECZPOSPOLITA nr 233, 8 października 2003 r.
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny. Świadczenia z tytułu wypadków związanych ze służbą wojskową. Niesłuszne ograniczenie w dochodzeniu odszkodowań.
GAZETA PRAWNA nr 196, 8 października 2003 r.
Agnieszka Wyszomirska: Odszkodowania za wypadki.