Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin zasiedzenia P 3/03

28 października 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne składu orzekającego Sądu Okręgowego w Krakowie, czy art. 10 ustawy z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny jest zgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 10 ustawy z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji

Trybunał Konstytucyjny podkreślił niedopuszczalność porównywania na tej samej płaszczyźnie równości ochrony prawnej przysługującej właścicielowi nieruchomości będącej przedmiotem zasiedzenia oraz ochrony przysługującej samoistnemu posiadaczowi znajdującemu się w trakcie biegu okresu zasiedzenia. Tylko jednej ze stron przysługuje bowiem ostatecznie ukształtowane prawo podmiotowe, drugiej natomiast jedynie oczekiwanie prawne na nabycie tego prawa w przyszłości W konflikcie: właściciel - samoistny posiadacz, to przede wszystkim ten pierwszy posiada wyraźnie określone, konstytucyjne gwarancje swojego prawa.

TK uznał, że w badanej sprawie odwołanie się do wzorca art. 64 ust. 2 Konstytucji musi zostać uznane za chybione. Powołany wzorzec mówi o równej dla wszystkich ochronie własności i innych praw majątkowych. Jest on więc nieadekwatny do oceny zasiedzenia, będącego instytucją prawną odwołującą się do faktycznego władania rzeczą.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był Sędzia TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA nr 251, 27 października 2003 r. 
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY: Zasiedzenie własności państwowej
RZECZPOSPOLITA Nr 253, 29 października 2003 r.
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny o zasiedzeniu własności państwowej. W oczekiwaniu na przejęcie zasypanego stawu.
GAZETA PRAWNA Nr 211, 29 października 2003 r.
Agnieszka Wyszomirska: TK. Zasiedzenie nieruchomości skarbu państwa. Można wliczać połowę okresu.