Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin zasiedzenia P 3/03

28 października 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne składu orzekającego Sądu Okręgowego w Krakowie czy art. 10 ustawy z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny jest zgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w latach 1961 - 1990 nie było możliwe zasiedzenie nieruchomości należącej do Skarbu Państwa. Uregulowania te zostały zmienione ustawą z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, na mocy której nabycie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze zasiedzenia ponownie stało się możliwe. Czas niezbędny do stwierdzenia zasiedzenia biegnie od dnia wejścia w życie tejże ustawy. Ponadto, jeżeli stan zasiedzenia istniał także przed początkiem jej obowiązywania (a dotychczasowe przepisy wyłączały możliwość zasiedzenia danego typu nieruchomości), pozwala to dodatkowo doliczyć maksymalnie połowę tego okresu do późniejszego biegu zasiedzenia. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, do biegu zasiedzenia nieruchomości należących do Skarbu Państwa nie można doliczyć okresu posiadania tych nieruchomości przypadającego przed rokiem 1961. Dopiero bowiem ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach wykluczyła możliwość zasiedzenia nieruchomości stanowiących tereny państwowe.

Zdaniem pytającego Sądu jest to niedopuszczalne różnicowanie ochrony praw majątkowych przez przepisy przyznające państwu pozycję uprzywilejowaną w stosunku do osób fizycznych czy prawnych. Sąd podkreśla, że na gruncie przepisów prawa cywilnego Skarb Państwa nie ma uprzywilejowanej pozycji i jest traktowany jak każdy inny podmiot,. Art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny wydaje się więc sprzeczny z zasadą równej dla wszystkich ochrony prawnej własności, innych praw majątkowych oraz prawa dziedziczenia (art. 64 ust. 2 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marian Zdyb.