Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenia sfery budżetowej K 32/02

17 listopada 2003 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o zbadanie konstytucyjności art. 1 pkt 3 ustawy z 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 7 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 1 pkt 3 ustawy z 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw jest zgodny z art. 2, art. 7 i art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie jest niezgodny z art. 21 Konstytucji

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zawieszenie na rok 2002 waloryzacji wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej jest zgodne z Konstytucją. Zdaniem Trybunału, ani ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, ani przepisy ją nowelizujące nie gwarantowały w sposób bezwarunkowy stałego, corocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Nie można więc oczekiwań pracowników traktować w kategoriach nabytych praw majątkowych. TK uznał także, że wprowadzone ograniczenia znajdują uzasadnienie w wartości konstytucyjnej, jaką jest dbałość o zachowanie równowagi budżetowej (art. 220 Konstytucji).

Zakwestionowane przepisy weszły w życie kilka dni po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw. Zdaniem Trybunału, skrócenie okresu vacatio legis było w tym przypadku usprawiedliwione ważnym interesem publicznym, jakim był wysoce niekorzystny stan finansów publicznych. Wejście w życie ustawy bez zachowania czternastodniowej vacatio legis nie naruszyło więc zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa (art. 2 Konstytucji).

TK uznał także, że szczególna sytuacja towarzysząca uchwalaniu kwestionowanej ustawy (zmiana składu parlamentu, presja na terminowe sporządzenie budżetu oraz stan finansów publicznych) może usprawiedliwiać niepełne dochowanie wymaganego trybu konsultacji ze Związkami Zawodowymi.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marian Grzybowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 267, 17 listopada 2003
Trybunał Konstytucyjny. "Solidarność" skarży wynagrodzenia budżetówki.
GAZETA PRAWNA nr 224, 18 listopada 2003 r.
Agnieszka Wyszomirska: TK. Wynagrodzenia budżetówki. Legalne zamrożenie.
RZECZPOSPOLITA nr 268, 18 listopada 2003 r.
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny o wynagrodzeniach budżetówki w 2002 r. Ważniejsza równowaga budżetowa niż waloryzacja.
NASZ DZIENNIK nr 268, 18 listopada 2003 r.
Karolina Goździewska: Pensje bez waloryzacji