Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenia sfery budżetowej K 32/02

17 listopada 2003 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o zbadanie konstytucyjności art. 1 pkt 3 ustawy z 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 7 Konstytucji.

Na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw dokonano zmiany ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1 pkt 3 ustawy z 21 grudnia 2001 r. wprowadził do ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń przepisy określające zasady kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2002 r. (art. 29b-29d).

Wprowadzenie do ustawy z 23 grudnia 1999 r. przepisów art. 29b-29d oznacza zawieszenie na okres jednego roku obowiązywania mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń określonego w art. 4 tejże ustawy. Zdaniem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozbawienie pracowników państwowej sfery budżetowej waloryzacji kwot bazowych oraz wynagrodzeń narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji). Pozbawienie pracowników prawa do waloryzacji świadczeń ze stosunku pracy narusza również konstytucyjne zasady: zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa oraz ochrony praw słusznie nabytych. Prawo do wypłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia za pracę jest prawem majątkowym. Zaskarżone unormowania naruszają więc także wynikającą z art. 21 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji zasadę równej ochrony praw majątkowych.

Wnioskodawca zauważa ponadto, że zaskarżona ustawa została wprowadzona w życie bez zastosowania odpowiedniego okresu dostosowawczego, co narusza art. 2 Konstytucji. Uchwalona 21 grudnia 2001 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia, weszła w życie w dniu 1 stycznia 2002 r. Adresatom norm przyznano zatem 2 dni na dostosowanie się do treści nowych przepisów. Tymczasem zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem TK, wyrażonym w sprawie o sygnaturze W 3/90, okres vacatio legis powinien wynosić co najmniej 14 dni.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marian Grzybowski.