Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Służba cywilna K 9/02

12 grudnia 2002 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski grupy posłów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących obsadzania stanowisk w korpusie służby cywilnej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 16, art. 29 i art. 31 ustawy z 21 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw są zgodne z art. 7, art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji. Trybunał orzekł także, że art. 144 a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej jest niezgodny z art. 153 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności art. 31 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy... z art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji wobec cofnięcia wniosku. Trybunał postanowił także umorzyć w zakresie badania zgodności: art. 31 pkt 10 ustawy o zmianie ustawy... z art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 Konstytucji, oraz art. 144a ustawy o służbie cywilnej z art. 7 Konstytucji z powodu zbędności wydania orzeczenia.

TK uznał, że nie można stwierdzić, iż zaskarżone przez grupę posłów artykuły: 16, 29 i 31 ustawy z 21 grudnia 2001 stanowią nowe rozwiązanie normatywne w stosunku do pierwotnego projektu ustawy. W związku z tym nie ma podstaw do stwierdzenia, że powyższe artykuły zostały uchwalone z naruszeniem zasad procedury ustawodawczej. Zatem należy uznać je za zgodne z Konstytucją.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczył konstytucyjności art. 144a ustawy o służbie cywilnej. Trybunał wskazał, że Konstytucja przesądza o konieczności powołania korpusu służby cywilnej oraz określa podstawowe cele, dla jakich służba ta jest tworzona (art. 153 ust. 1 Konstytucji). Ustawodawca nie ma więc nieograniczonej możliwości stanowienia o kształcie tej instytucji. Z tych powodów jakakolwiek ingerencja ustawodawcy w kształt i zasady działania korpusu służby cywilnej musi być zawsze szczególnie uzasadniona. Nie może też naruszać konstytucyjnie ukształtowanych celów i zasad funkcjonowania korpusu, jakim są: zawodowość, rzetelność, bezstronność polityczna i neutralność funkcjonariuszy. Trybunał zgodził się z wnioskodawcą, że aktualne ukształtowanie artykułu 144a ustawy o służbie cywilnej narusza powyższe cele i zasady, w związku z tym przepis ten musi być uznany za niezgodny z Konstytucją

Rozprawie przewodniczyła Sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą był Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.