Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty procesu SK 14/03

30 marca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jacka B. w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów kodeksu postępowania karnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

Skarżący wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi S. Prawomocnym wyrokiem sądu oskarżony został uniewinniony, a oskarżyciel prywatny został obciążony kosztami procesu. Podstawą prawną orzeczenia o kosztach był art. 632 pkt 1 kodeksu postępowania karnego.

Zasądzenie kosztów procesu od oskarżyciela prywatnego w razie uniewinnienia oskarżonego jest w świetle art. 632 obligatoryjne (z wyjątkiem sytuacji enumeratywnie wyliczonych w kodeksie postępowania karnego). W ocenie skarżącego przepis ten narusza zasadę proporcjonalności. Nie pozwala on na różnicowanie rozstrzygnięć w przedmiocie kosztów procesu w zależności od tego, jaka jest podstawa prawna i przyczyna uniewinnienia w sprawie, a także w zależności od tego, czyje zachowanie spowodowało powstanie tych kosztów. W związku z powyższym zaskarżony przepis narusza zasadę sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) oraz prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy sąd (art. 45 ust 1 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczyć Sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marek Mazurkiewicz.