Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady nabycia w drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa P 14/10

5 lipca 2011 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące postępowania kompensacyjnego (zasady przyznawania odszkodowania pracownikom stoczni).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 114 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego w zakresie, w jakim uniemożliwia pracownikom stoczni, którzy ukończyli 65 rok życia w stosunku do mężczyzn i 60 rok życia w stosunku do kobiet, posiadających prawomocne orzeczenie stwierdzające nabycie uprawnień do emerytury, objęcie ich ochroną na zasadach szczególnych, z art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji.

Kwestionowany przepis różnicuje i dzieli zatrudnionych w stoczni mężczyzn emerytów  na dwie grupy: na pracowników poniżej 65 lat i na pracowników powyżej wskazanego wieku. W stosunku do kobiet podział ten nastąpił przy przyjęciu granicy wieku 60 lat. Pracowników emerytów poniżej 65 lat i pracownice emerytki poniżej 60 lat ustawodawca objął programem dobrowolnych odejść - a co za tym idzie - dał im prawo do złożenia oferty rozwiązania stosunku pracy w zamian za wypłatę jednorazowego odszkodowania pieniężnego, natomiast pracowników - emerytów, którzy przekroczyli odpowiednio 60 i 65 rok życia pozbawił wskazanego uprawnienia. Takie różnicowanie grup pracowniczych zdaniem sądu pytającego budzi wątpliwości co do ich zgodności z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej.

W ocenie sądu pytającego kwestionowana regulacja stanowi więc przejaw nierównego traktowania przez władzę ustawodawczą takich samych osób w identycznych okolicznościach, a jednocześnie jest wyrazem dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. Przyznaje bowiem korzystniejsze uprawnienia osobom o takich samych właściwościach tylko dlatego, że są młodsi, a tym samym uprzywilejowuje młodszych kosztem starszych, co narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.