Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedszkola i szkoły publiczne U 13/02

23 marca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Gminy Stepnica w sprawie zgodności niektórych przepisów załączników nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z ustawą o systemie oświaty.

§ 12 ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół stanowi, że: "W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora." Analogiczny zapis - znajdujący się w § 14 załącznika nr 3 - odnosi się do gimnazjów. Zdaniem wnioskodawcy powyższe przepisy są niezgodne z art. 37 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 60 ustawy o systemie oświaty właściwy minister powinien określić w drodze rozporządzenia ramowe statuty szkół i placówek publicznych, uwzględniając w szczególności ogólne zasady ich organizacji. Wnioskodawca podkreśla, że upoważnienie do określenia ogólnych zasad organizacji nie pozwala na ingerencję w tak szczegółowe rozwiązania organizacyjne, jak nakaz ustanawiania zastępcy dyrektora. Zaskarżone przepisy naruszają także art. 37 ustawy o systemie oświaty, mówiący o fakultatywności ustanawiania w szkole stanowiska wicedyrektora ("w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze....").

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marek Mazurkiewicz.