Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej K 30/05

3 października o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają uznanie za dochód - w odniesieniu do osób rozliczających się z podatku na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - kwoty niższej od kwoty najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego - kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji.

W kwestionowanym przepisie zawarte są dwie zasady ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Jedna odnosi się do osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną za zasadach ogólnych. Druga zaś dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dochód osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Osoby te postawiono zatem w gorszej sytuacji, niż osoby prowadzące pozarolniczą działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, bowiem tym ostatnim pozwolono wykazywać faktycznie uzyskany dochód (rozumiany jako różnicę miedzy przychodem a kosztami jego uzyskania). Zasada wprowadzona do kwestionowanego przepisu ustawy o pomocy społecznej prowadzi do nierównego traktowania pewnej grupy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, ponieważ tylko w stosunku do części z nich dopuszczalne jest odwołanie do rzeczywistego dochodu. W praktyce może to prowadzić do pozbawienia prawa do należnego wsparcia świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej osób i rodzin znajdujących się w podobnej sytuacji materialnej.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Stępień.