Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa (przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym) P 13/18

11 grudnia 2019 r. o godz. 11:30 Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny dotyczącego nieodpłatnego nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa (przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z uwzględnieniem zmiany dokonanej przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, z art. 21 ust. 2, art. 32, art. 64 oraz z art. 77 Konstytucji RP.

Zdaniem sądu pytającego art. 9 ust. 2b ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym jest sprzeczny z art. 21 ust. 2 Konstytucji ze względu na to, że przejęcie majątku spółek, które w wyznaczonym terminie nie złożyły wniosku o wpis do KRS, nie zostało dokonane ani w celu publicznym ani za odszkodowaniem.

W ocenie sądu pytającego odmowa przyznania wspólnikom spółki wykreślonej z Rejestru Handlowego „B” roszczeń względem majątku rozwiązanej spółki została ukształtowana jako kara za brak złożenia przez spółkę wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie zakreślonym przez ustawodawcę. Sąd wskazuje, że taka kara nie jest dopuszczalna w kontekście art. 21 ust. 2 Konstytucji i nie jest adekwatna do stopnia naruszeń jakich dopuściła się spółka, czy jej wspólnicy.

Sąd pytający podnosi także, że kwestionowany przepis prowadzi do nieuzasadnionej dyskryminacji wspólników spółek objętych zakresem jego zastosowania w stosunku do praw, które przyznane zostały wspólnikom innych spółek rozwiązanych bez likwidacji. W ocenie sądu kwestionowana regulacja narusza również art. 64 Konstytucji przez pozbawienie wspólników rozwiązanej spółki prawa do udziału w nadwyżce wartości majątku spółki nad wartością jej zobowiązań. Pozbawienie wspólników rozwiązanej spółki możliwości dochodzenia odszkodowania za wartość praw utraconych w spółce narusza natomiast, zdaniem sądu pytającego, art. 77 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej, a ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski - przewodniczący, sędzia TK Leon Kieres - sprawozdawca, prezes TK Julia Przyłębska, sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sędzia TK Andrzej Zielonacki.