Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu SK 85/22

19 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną P. M. dotyczącą kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

Trybunał Konstytucyjny dokona kontroli zgodności § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. poz. 1715, ze zm.), z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 zdanie drugie i art. 92 ust. I zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skarżący jest radcą prawnym i został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu dla powódki w sprawie toczącej się przed sądem rejonowym. Postanowieniem tego sądu umorzono postępowanie w sprawie wobec cofnięcia powództwa oraz zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz Skarżącego koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu. Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł Skarżący jako pełnomocnik z urzędu powódki. Sąd rejonowy zażalenie oddalił.

Skarżący wskazuje, że zakwestionowany przepis doprowadził do nieproporcjonalnego naruszenia jego konstytucyjnych wolności i praw, ponieważ ustanowione tym przepisem, z przekroczeniem ustawowej delegacji, stawki za świadczenie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego pełnomocnikiem  z urzędu są niższe od stawek minimalnych wynagrodzenia przysługującego pełnomocnikom ustanowionym z wyboru w tożsamych sprawach, co – w jego ocenie  – narusza art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 zdanie drugie i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji. Skarżący podkreśla również, że wyżej wymienionych ograniczeń w wynagrodzeniu pełnomocników fachowych działających z urzędu dokonano w rozporządzeniu wydanym bez wyraźnej delegacji ustawowej umożliwiającej wprowadzenie tak dyskryminacyjnych warunków płacy pełnomocników z urzędu.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Andrzej Zielonacki - przewodniczący, sędzia TK Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski.