Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej; świadczenie pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej. K 6/12

12 lutego 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczący zwolnienia z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej oraz nowego modelu egzaminu adwokackiego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 2 konstytucji;
2) art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 66 ust. 2 pkt 3  powyższej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej, z art. 17 ust. 1 konstytucji;
3) art. 68 ust. 3 pkt 5 i art. 78a ust. 4 pkt 6 powyższej ustawy z art. 2 konstytucji;
4) art. 66 ust. 1 pkt 5 powyższej ustawy z art. 2 i art. 17 ust. 1 konstytucji;
5) art. 77a, art. 78 ust. 1, 3, 4, 8, 9 i 15, art. 78d, art. 78e i art. 78h powyższej ustawy z art. 17 ust. 1 konstytucji.

Wnioskodawca kwestionuje dwa rozwiązania wprowadzone ustawą z 20 lutego 2009 roku. Mimo szerokiego zakresu nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze, ustawodawca utrzymał zasadę, że podstawową drogą do zawodu adwokata jest aplikacja adwokacka zakończona egzaminem adwokackim. Jednocześnie wprowadził od tej zasady dalsze (w porównaniu z istniejącymi wcześniej) wyjątki i modyfikacje. Zdaniem wnioskodawcy, regulując zasady wpisu niektórych osób na listę adwokatów bez obowiązku odbycia aplikacji zakończonej egzaminem adwokackim oraz określając niektóre warunki przystąpienia do egzaminu adwokackiego osób bez aplikacji, ustawodawca wykroczył poza standard konstytucyjny w zakresie poprawności legislacyjnej przyjętych rozwiązań. Nie uwzględnił również wymogów wynikających z konstytucyjnej zasady sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata przez samorząd zawodowy. Ponadto,  zdaniem wnioskodawcy, wprowadzony do ustawy prawo o adwokaturze nowy model egzaminu adwokackiego, nie zapewnia prawidłowej weryfikacji umiejętności osób, które przystępują do tego egzaminu. Dokonanie podziału kompetencji pomiędzy Ministra Sprawiedliwości i samorząd zawodowy wkracza w sposób niedozwolony w konstytucyjnie zagwarantowany zakres pieczy nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego - podkreśla wnioskodawca.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.