Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania. SK 23/10

11 czerwca 2013 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną  dotyczącą braku możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 547 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 78 i art. 32 ust. 1 konstytucji.

Sąd apelacyjny oddalił wniosek skarżącej o wznowienie postępowania karnego w sprawie zakończonej wyrokiem sądu okręgowego. Przewodniczący wydziału karnego sądu apelacyjnego odmówił w zarządzeniu przyjęcia zażalenia. W zarządzeniu stwierdzono, że na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania zażalenie nie przysługuje. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy zaskarżone zarządzenie.

Zdaniem skarżącej, jeżeli ustawodawca zdecydował, że na merytoryczne orzeczenie sądu oddalające wniosek o wznowienie postępowania przysługuje zażalenie (czyli podlega ono kontroli na drodze sądowej), to istnieje obowiązek stworzenia drogi kontroli dla wszystkich orzeczeń, niezależnie od tego, jaki sąd takiego oddalenia dokonał. Wynika to z nakazu równego traktowania podmiotów znajdujących się w identycznym położeniu prawnym, tj. takich, którym oddalono wniosek o wznowienie postępowania. Kwestionowany przepis, wprowadzając wyjątek od zaskarżalności orzeczeń, narusza - zdaniem skarżącej - zasadę równości w zakresie prawa do zaskarżania decyzji i orzeczeń wydanych w pierwszej instancji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Stanisław Rymar, sprawozdawcą będzie prezes TK  Andrzej Rzepliński.