Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek wypłacania przez jednostki samorządu terytorialnego wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego. K 13/10

11 kwietnia 2013 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Rady Miejskiej w Chrzanowie, Rady Gminy w Bochni, Rady Miejskiej Inowrocławia, Rady Gminy Stoszowice, Rady Miejskiej w Zatorze dotyczące obowiązku wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 30 a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela z art. 2, art. 7 oraz art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji.

Kwestionowany  przepis nakłada na jednostki samorządu terytorialnego (w tym gminy) obowiązek wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego.  Dodatek został ustalony proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego, zapewniającego osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Jak wskazują wnioskodawcy zobowiązano więc  jednostki samorządu terytorialnego do zagwarantowania w  planach finansowych środków na wydatki  związane z wypłatą dodatku uzupełniającego. Jednak nie przekazano na ten cel funduszy  w subwencji oświatowej przyznawanej na realizację przez gminy zadań w zakresie edukacji. Taka ingerencja ustawy w sferę wydatków jednostek samorządu terytorialnego przy nałożeniu obowiązku wydatków nie znalazła więc odzwierciedlenia w sferze przychodów. Zdaniem wnioskodawców kwestionowany przepis Karty Nauczyciela rażąco łamie zasadę praworządności, uderzając równocześnie w gwarancje konstytucyjne samorządu terytorialnego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Stanisław Rymar, sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.