Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego; retroaktywność prawa. P 36/12

23 lipca 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące retro aktywności działania prawa w sytuacji nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie w jakim nakazuje stosować w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym w brzmieniu nadanym wskazaną ustawą, do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem jej wejścia w życie i tym samym przewidującej wymierzenie kary pieniężnej w wysokości wyższej niż przewidziana w chwili wystąpienia zdarzenia (tempus regit actum) rodzącego odpowiedzialność karno-administracyjną, z art. 2 i art. 32 ust 1 konstytucji.

Kwestionowany przepis ustawy o transporcie drogowym stosowany jest w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Zastosowanie tego przepisu powoduje nałożenie kary wyższej niż przewidziana w chwili wystąpienia zdarzenia.

W ocenie sądu pytającego, ustawodawca wprowadzając zasadę bezpośredniego działania nowego prawa (art. 10 ustawy nowelizującej) naruszył podstawową regułę intertemporalną - tempus regit actum (czas określa czynności). W myśl wskazanej reguły, skutki prawne zdarzenia prawnego podlegają ocenie w świetle norm prawnych obowiązujących w chwili zajścia zdarzenia.

W konsekwencji zdaniem sądu, ustawodawca wprowadzając zasadę bezpośredniego działania nowego prawa naruszył w sposób nieusprawiedliwiony zakaz retroakcji oraz zasadę bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa, a w konsekwencji art. 2 konstytucji. W ocenie sądu, wprowadzona przez ustawodawcę regulacja prawna narusza również zasadę równości wyrażoną w art. 32 ust. 1 konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka