Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Państwowa Komisja Akredytacyjna - sposób regulacji trybu działania, szczegółowych kompetencje jej organów oraz trybu dokonywania ocen. SK 61/12

25 lipca 2013 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną wyższej szkoły dotyczącą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 78 konstytucji.

Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała negatywnej oceny jakości kształcenia na dwóch kierunkach prowadzonych przez skarżącą wyższą szkołę. W związku z wnioskami o ponowne rozpatrzenie sprawy, Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podtrzymało poprzednie uchwały. Wojewódzki  Sąd  Administracyjny odrzucił skargi wyższej szkoły. Szkoła  miała możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale z tego nie skorzystała. Zgodnie z przedstawianym poglądem NSA i stanowiskiem Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego niedopuszczalne jest zaskarżanie przed sądem administracyjnym uchwał Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Zdaniem skarżącej szkoły, kwestionowany przepis narusza art. 78 konstytucji, bowiem wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, kieruje się do Komisji Akredytacyjnej. Następnie jest on rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu zespołu, który przygotowywała kwestionowane sprawozdanie oraz prezydium Komisji. Faktycznie zatem decyzję o ograniczeniu praw skarżącej szkoły wydała Państwowa Komisja Akredytacyjna. Zdaniem skarżącej brak uregulowań proceduralnych prowadzi do dowolności podejmowania decyzji. Pozbawiło też szkołę możliwości zakwestionowania  podejmowanych  przez ten podmiot uchwał dotyczących jakości kształcenia.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Tuleja