Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata stosunkowa; umorzenie postępowania egzekucyjnego. P 13/11

15 lutego 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Rybniku Wydział I Cywilny dotyczące opłaty stosunkowej (umorzenie postępowania egzekucyjnego).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w części dotyczącej pobierania od dłużnika opłaty stosunkowej w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 823 kodeksu postępowania cywilnego z art. 2 konstytucji.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika  opłatę  stosunkową  ustaloną  od  wartości  wyegzekwowanego świadczenia, z zastrzeżeniem jej minimalnej oraz maksymalnej wysokości.

Zdaniem sądu pytającego kwestionowana regulacja kosztów egzekucji została podporządkowana ogólnej zasadzie powiązania wysokości opłaty egzekucyjnej z nakładem pracy komornika i skutecznością podejmowanych przez niego czynności. Wyjątki od tej zasady powinny być racjonalne i proporcjonalne. Sąd pytający podważa spełnienie tych wymogów w sytuacji umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa na podstawie art. 823 k.p.c. Umorzenie postępowania egzekucyjnego jest w tym wypadku skutkiem bezczynności wierzyciela, zaś wcześniejsza aktywność komornika jest zazwyczaj znikoma - co nie uzasadnia, zdaniem sądu pytającego, obciążenia dłużnika opłatą egzekucyjną.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.